Kontakt . Impressum

HARBURGER KULTUR
Redaktion

Jens Ullheimer
Rotbergkamp 7
21079 Hamburg

Alexandra Petersen
Jägerstr. 2e
21079 Hamburg

040 – 763 41 34
[email protected]

netsamurai digitale medien www.netsamurai.de

Anfragen im Zusammenhang mit Terminen richten Sie bitte direkt an den jeweiligen Veranstalter!

Postsendungen bitte an

netsamurai digitale medien
– Harburger Kultur –
Petersen / Ullheimer
Jägerstraße 2e
21079 Hamburg